آقای روحانی! سری به گورستان خاوران بزنید دادنامه سرگشاده پروانه میلانی به روحانی در ارتباط با گزینش پورمحمدی به عنوان وزیر دادگستری «پرسش من از شما این است که چگونه توانستید آقای پورمحمدی را که عالم و آدم از جنایت‌های ایشان [با خبر بوده ] که بسیار هم سنگی

22 Aug

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: