احضار عامل ایجاد درگیری علیه دراویش پس از ۲ سال به دادسرا احضار عامل ایجاد درگیری علیه دراویش پس از ۲ سال به دادسراصبح روز سه شنبه جلسه دادرسی پرونده آخوند محمدرضا شهبازی به عنوان عامل اصلی ایجاد درگیری علیه دراویش گنابادی در شهر کوار در شعبه یک دادسرای و

22 Aug
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: