احمدرضا احمدپور: روحانی باید بر مطالبه رفع حصر پافشاری کند مژگان مدرس علوم احمدرضا احمدپور: روحانی باید بر مطالبه رفع حصر پافشاری کند جرس: سید احمدرضا احمدپور، عضو جبهه مشارکت که در تیرماه امسال از زندان پارسیلون خرم آباد آزاد شد، در‌‌ همان ماه به شهرستان

22 Aug

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: