آقای خامنه ای هم به مشروطه اش رسید بيژن صف سري می گویند در دوران مشروطه و به علت سوء استفاده هایی که طی یک دهه از آزادی طلبی و قانون خواهی شد، کار بجایی رسید که از مشروطه و مشروطه طلبی سلب اعتماد شد. بعبارتی قانون و آزادی در نظر مردم دیگر نه مترادف با آزا

25 Aug
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: