نمی توان انسانی را که به آزادی همنوعش باور دارد به بند کشید مهدی معتمدی مهر نمی توان انسانی را که به آزادی همنوعش باور دارد به بند کشید هیچ کس نمی تواند انسانی را که به آزادی و کرامت هم نوعش باور دارد به بند بکشد.” این بخشی از دلنوشتۀ مهدی معتمدی مهر، زند

25 Aug
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: