استبداد تحریم؛ نقض حقوق اساسی ایرانیان با تحریم های اقتصادی ا حسن اسدی زیدآبادی* «وضع مالیات بدون نماینده داشتن در پارلمان استبداد است». این استدلال/ شعار محور مخالفت وسیع مهاجر نشین‌های آمریکای شمالی با سیاستهای اقتصادی – سیاسی امپراطوری بریتانیا در میان

27 Aug
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: