به گزارش روزنامه بهار درست در روز تحلیف یعنی آخرین روز دولت قبل، شانزده میلیارد تومان از حساب ریاست‌جمهوری به حساب دانشگاه ایرانیان (که احمدی‌نژاد تاسیس کرده) واریز شده. http://j.mp/1fgwjj1

27 Aug

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: