قطع ۷۵ چنار کهنسال در خيابان وليعصر روزنامه شرق ـ عزای چنارهای تهران پايان ندارد. همين چندروز پيش بود که عکس و خبرهايی منتشر شد که شهرداری تهران چندين چنار کهنسال را در خيابان وليعصر بالاتر از ميدان ونک شبانه قطع کرد. حالا در جديدترين آمار از اين دست خبری

27 Aug

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: