انتقال حسین رونقی به بیمارستان به دلیل وخامت حالش امروز مورخه 6/6/92 سید حسین رونقی ملکی به دلیل وخامت حالش و خون ریزی معده و دستگاه گوارشی ساعت حدود 1 ظهر به بیمارستان شهید مدرس اعزام و در بخش اورژانس بستری گردید. مدارک بیماری وی نیز به پزشک قانونی ارسال

28 Aug
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: