درخواست جان کری از ايران برای همکاری در بازگرداندن سه شهروند آمريکايی بی بی سی ـ جان کری، وزير امور خارجه آمريکا، از ايران خواسته است برای يافتن رابرت لوينسون و آزادی امير حکمتی و سعيد عابدينی همکاری کند. آقای کری در بيانيه خود از دولت جمهوری اسلامی ايران

29 Aug

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: