یانیه زندانیان عقیدتی اهل سنت در مورد صدور حکم اعدام ۵ زندانی اهل سنت و همچنین صدور احکام سنگین علیه سایر زندانیان عقیدتی در زندان گوهردشت کرج و تبلیغات فریبکارانه و سوء استفاده از آزادی ۱۷ زندانی اهل سنت که محکومیت آنها پایان یافته است جهت ارسال به سازما

29 Aug

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: