شنبه 9 شهریور بهمن صادقی نور فعال فرهنگی محبوس در بند 350، با پایان دوران محکومیت از زندان اوین آزاد شد. بهمن صادقی نور که پیشتر و در سال 88 به اتهاماتی نظیر ” اجتماع و تبانی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به رهبری، توهین به رییس جمهوری و اخلال در نظم عم

1 Sep

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: