شادمانی سپاه پاسداران از رویداد مرگبار در “مقر اشرف” دست‌کم ۵۲ نفر از مجاهدین در درگیری قرارگاه اشرف کشته شده‌اند و گفته می‌شود معاون مریم رجوی نیز در میان کشتگان است. دولت عراق ماجرا را درگیری درونی دانست و سپاه پاسداران در تقدیر از این حمله پیام فرستاد.

2 Sep

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: