مشاور روحانی از واگذاری‌ ديگر اموال دولتی به دانشگاه احمدی‌نژاد پرده برداشت اکبر ترکان، مشاور حسن روحانی، رييس جمهوری ايران، از واگذاری‌های ديگر اموال دولتی از جمله چند ساختمان متعلق به مناطق آزاد قشم و چابهار در تهران به دانشگاه زير نظر محمود احمدی‌نژاد

2 Sep

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: