مادران انتظار پروین بختیارنژاد هنوز سنم از ۲۴ نگذشته بود، که لحظه لحظه زندگی ام گره خورد با کسانی که قرار بود سالهای متمادی را پشت دیوارهای بلند و خاکستری اوین بگذرانند. آن بنای پیچ در پیچی که بر تپه های اوین بنا شده، میعاد گاه روزهای جوانی من، پسرک یکسال

3 Sep

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: