درخواست خانواده های جانباختگان حوادث پس از انتخابات از حسین رونقی برای پایان دادن به اعتصاب غذا خانواده جانباختگان و آسیب دیدگان حوادث ناگوار سال های اخیر از حسین رونقی خواسته اند به اعتصاب غذای خود پایان دهد. به گزارش کلمه، سیدحسین رونقی ملکی در جریان ان

4 Sep

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: