نامه فریبا کمال آبادی از زندان اوین به دخترش ترانه طائفی در رابطه با محرومیت از تحصیل جوانان بهایی** در بخشهایی از این نامه چنین آمده: آيا کسانی هستند که داستان “ترانه” قلب‌شان را به درد آورد؟ “هیچکدام از هم بندی هایم با اینکه می دانستند ۳۳ سال است جوانان

18 Sep

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: