خطاب به دعوت کنندگانِ آقای سمیع آذر برای تصدی ریاستِ موزه” بنا به درخواستِ عجیبی که بخشی از اهالی تجسمی از آقای جنتی وزیر ارشاد و آقای مرادخانی برای دعوت از آقای سمیع آذر داشته اند باید بگویم هیچ‌ زمانی جامعه ی تجسمی را اینقدر ساده اندیش یا شاید ابن الوقت

22 Sep
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: