حکم حکومتی لازم! مهرانگیز کار کمیسیون اجتماعی مجلس، این روزها به اندازه ای خبر ساز شده که گاهی رخدادهای مهم مرتبط با سیاست خارجی ایران را می خورد و خوشدلی مردم از احتمال بهبود زندگی در شرایط بهتر اقتصادی را فرو می کاهد. این کمیسیون با رفع تمام ایرادهای شو

29 Sep

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: