گفتگوی مادران پارک لاله با خانم پروین فهیمی مادر شهید سهراب اعرابی سپتامبر ۲۰۱۳ سهراب اعرابی، جوان نوزده ساله ای بود که در راهپیمایی بیست و پنجم خرداد ۸۸ ، ناپدید شد وخانم پروین فهیمی مادر او بیست و شش روز برای پیدا کردن فرزندش به همه جا سر زد، درشانزدهم

1 Oct

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: