محجوب: اسناد گم‌شده تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی پیدا شد علیرضا محجوب، رییس هیات تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی، روز چهارشنبه دهم مهر، از پیدا شدن اسناد گم‌شده تحقیق و تفحص از این سازمان در زیرزمین یکی از ساختمان‌های تامین اجتماعی خبر داد. به گزارش

2 Oct

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: