پرواز میان کرمانشاه ایران و بوستون آمریکا به زودی راه اندازی می شود به یکی از مدیران شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاین زنگ زدم ترکیش ایرلاین کرمانشاه تایید کردند http://j.mp/16YNNvv

2 Oct

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: