۶۰ زندانی سیاسی اوین در فهرست آزادی روز عید غدیر شنیده شده است که از سوی مسئولان امنیتی به بسیاری از زندانیان سیاسی زندان اوین وعده داده شده است که روز عید غدیر آزاد خواهند شد. طبق همین شنیده گفته می شود ۶۰ نفر از این زندانیان در فهرست آزادی برای روز عید

2 Oct

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: