مهدی تاجیک،زندانی سیاسی به مرخصی آمد به گزارش جرس، مهدی تاجیک زندانی سیاسی که از تاریخ بیست و چهارم بهمن ماه 91 برای گذراندن مدت حبس خود به اوین منتقل شده به مرخصی آمد. وی در ۲۸ دیماه سال 88 توسط پلیس امنیت ناجا در منزل خود بازداشت و پس از بازجویی اولیه ب

6 Oct

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: