به جایزه حقوق بشری می گویند “مال حرام” فرشته قاضی حکم محکومیت معصومه دهقان، همسر عبدالفتاح سلطانی از سوی دادگاه تجدید نظر تایید شده است. براساس این حکم او به مدت ۵ سال حق خروج از کشور را ندارد. خانم دهقان به یکسال حبس هم محکوم شده؛ حبسی که به مدت ۵ سال تع

8 Oct
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: