نامه کیوان رحیمیان از زندان به دخترش کیوان رحیمیان شهروند بهایی محبوس در زندان رجایی شهر کرج در نامه ای به دخترش به شرح آنچه بر آنان گذشته پرداخته است. به گزارش جرس، وی در بخشی از نامه اش نوشته است: ایمان دارم زمانی نخواهد گذشت که ابرهای تیره کنار خواهد ر

8 Oct

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: