وضعیت نامناسب جسمی نوید خانجانی در زندان؛ آخرین تصویر نوید خانجانی در بیمارستان در تاریخ 17 مرداد *** وضعیت جسمانی نوید خانجانی فعال حقوق بشر و حق تحصیل زندانی به واسطه مشکلات قلبی (مشکل دریچه میترال)، ستون فقرات ( آسیب دیدگی مهره چهار و پنج کمر)، تنفسی (

8 Oct
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: