خودروسازهای آمریکایی، «در پی جای پایی در بازار ایران» فریدون خاوند با پیدایش چشم‌انداز‌های تازه در روابط تهران و واشینگتن، گزارش‌های گوناگونی در دست است درباره تلاش شرکت‌های آمریکایی برای ورود به بازار ایران. این تلاش در کدام یک از بخش‌ها بیشتر به چشم می‌

10 Oct

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: