آرش سقر عضو محبوس ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی، پس از نزدیک به 4 سال حبس برای اولین بار از زندان اوین به مرخصی اعزام شد. … آرش سقر زندانی سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین، به مرخصی آمد. به گزارش خبرنگار کلمه، آرش سقر عضو محبوس ستاد انتخاباتی میرحسین مو

13 Oct

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: