شنبه 20مهرماه 92 ، شش زندانی سیاسی بند 350 اوین دقایقی پیش از زندان آزاد شدند. ” آقایان فرزاد روحی، بهادر علیزاده، مصطفی بادکوبه ای، محمد اسحاق آبادی، علی نعمتی و محمدولی غلام نژاد؛ دقایقی قبل از زندان اوین آزاد شدند. همچنین بنا بر گزارش آژانس موکریان “حا

13 Oct

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: