“صدرو احکام جدید برای بهائیان سمنان” پیرو بازداشت های غیر قانونی سه تن از جوانان بهائی سمنان و بعد از مراحل به ظاهر قانونی، احکام آنان صادر گردید.اردشیر فنائیان به 1 سال و شیدرخ و گلرخ فیروزیان به 9 ماه حبس محکوم شدند. آقای هژبر فیروزیان پدر شیدرخ و گلرخ

13 Oct

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: