هرانا؛ بیخبری از وضعیت غازی عباسی زندانی محکوم به اعدام غازی عباسی از شهروندان عرب اهل شهرستان شادگان (فلاحیه) از قرنطینه زندان کارون به اداره اطلاعات منتقل شده است و از سرنوشت وی هیچ اطلاعی در دست نیست. بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعا

14 Oct

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: