نامه فاطمه کروبی در آستانه هزارمین روز حصر شیخ مهدی کروبی به رئیس جمهور روحانی باسمه تعالی برادر گرامی حجت اسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهور سلام علیکم در ابتدا لازم می دانم به این نکته اشاره کنم که نگارش این نامه صرفا بدان جهت است

19 Oct
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: