مادرش مجید صدایش میکند، اما دنیا به او میگوید شرف ِ جنبش ِ دانشجویی مادرش از دلتنگی اش میگوید و ما بغض میکنیم ، میگوید روز هاست از خانه بیرون نرفته تا مجیدش اگر زنگ زد صدایش را لحظه ای بشنود ، این جمله را که میگوید به چشمانِ مادر سعید زینالی نگاه نمیکنم .

20 Oct
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: