مهدی خزعلی: برخی قضات می‌گویند ما کاره ای نیستیم کلمه:‌ مهدی خزعلی با رای جدیدی از دادگاه انقلاب مواجه شد؛ ۶ سال حبس به جرم تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور. وی با این حال و با وجود آنکه مجموع احکام صادره علیه وی به ۳۴ سال و نیم محرومیت ها

20 Oct

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: