یادداشت مهدیه گلرو برای مریم شفیع پور: کار غیر قابل دفاعی نکردی، پس از خودت دفاع کن دوشنبه, ۲۹ مهر, ۱۳۹۲ مهدیه گلرو، فعال زنان و دانشجویی و زندانی سیاسی سابق با اشاره به دادگاه امروز مریم شفیعی در یادداشتی کوتاه می نویسد: از صبح دلم کنار مریمه و احساسی که

21 Oct
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: