« ای خدا این وصل را هجران مکن» سروش دباغ، از پژوهشگران سرشناس دین و فلسفه، با نگارش متنی در صفحه فیس بوک خود از مرخصی مجید توکلی ابراز خرسندی نموده و می نویسد: امروز با خواندنِ خبر مرخصیِ مجید توکلی، لبخندی بر لبانم نقش بست؛ با دیدن عکس او در آغوش مادرش ا

24 Oct

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: