متاسفانە امروز صبح 26,10,2013 ساعت 9 پدر زندانی سیاسی کرد حبیب اللە گلپری پور گفتە است کە ادارە اطلاعات شهر سنندج خبر اعدام شدن فرزندش را بە او دادەاند. حبیب اللە گلپری پور اهل شهر سنندج است کە چند سال قبل بە اتهام همکاری با پژاک در مهاباد و در حالیکە بە

26 Oct
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: