ربابه رضایی، محمدامین و شیرین شهابی طی نامه سرگشاده تاکید کردند:رضا شهابی در حال فلج شدن است، آزادش کنید متن کامل این نامه که توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر شده است؛ به شرح زیر است: نامه سرگشاده خانواده رضا شهابی خطاب به کارگران، تشکل‌های کارگری، ر

27 Oct

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: