صدای زانیار و لقمان در سیالچاهای رژیم باشیم نامه زانیار مرادی از زندان رجایی شهر کرج به هم سن و سالهاي خودم در سراسر جهان یکشنبه, ژانویه 6, 2013 – 13:03 من اسمم زانيار مرادی است. الان از سلول مرگی در آن سوی دنيا در شهر کرج درکشور ايران نشسته و ميخواهم با

27 Oct

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: