فرمانده نیروی انتظامی (درباره ماجرای برخورد با دختران موسوی): “پرونده این موضوع مربوط به وزارت اطلاعات است و طبیعتا خود این افراد به این موضوع رسیدگی خواهند کرد.”

27 Oct

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: