آيت‌الله دستغيب: آٔقای روحانی، ما با شرط رفع حصر و آزادی زندانيان به‌شما رای داديم؛ چراحرفی نمی‌زنيد http://j.mp/1g6Kxrt

28 Oct

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: