آخرین جلسه محاکمه برادران کردپور به دلایل “امنیتی” با قرار وثیقه موافقت نشد رژین یونسی سومین و آخرین جلسه محاکمه برادران کردپور در حالی با حضور وکلا و برخی از شهروندان برگزار شد که قاضی با تبدیل قرار بازداشت به وثیقه، به علت آنچه “دلایل امنیتی” خوانده شده

29 Oct

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: