اعلام خطر ۳۱ زندانی سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین از وضعیت جسمی دو وکیل دربند دراویش گنابادی 31 زندانی سیاسی بند 350 زندان اوین در بیانیه ای با محکوم کردن رفتارهای غیر قانونی اعمال شده درباره ی وکلای دربند دراویش گنابادی محبوس در این بند در مورد وضعیت جسمی حمی

29 Oct
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: