فراخوان تظاهرات در اربیل در اعتراض به اعدام های اخیر شهروندان کرد جمعی از فعالان مدنی و سیاسی و فرهنگی، اعلام کرده اند که روز پنج شنبه در اعتراض به اعدام دو شهروند کرد، و جلوگیری از اعدام دیگر زندانیان سیاسی ، در اربیل تظاهراتی را برپا خواهند کرد. خبرگزار

29 Oct
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: