از هشدار گذشته است: تابستان ۶۷ در حال تکرار است! الاهه بقراط پس از زهر آتش بس خمينی حالا نوبت زهر اتمی خامنه‌ای است. خمينی فرزند خلف فقهای اسلام، خمينی بومِ شوم اين مرز و بوم و همان بوفِ کور بود. خامنه‌ای اما يک شبه از حجت‌الاسلامی به عالِم فقيه برکشيده ش

5 Nov

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: