جعل عکس شیرکو معارفی توسط سایت امنیتی بولتن نیوز! سایت خبری بولتن نیوز که به نهادهای اطلاعاتی-امنیتی جمهوری اسلامی تعلق دارد در اقدامی ناشیانه و جهت توجیه اعدام “شیرکو معارفی”،هموطن کردمان،اقدام به جعل عکسی کرد که هویت این سایت امنیتی و گردانندگان آن را ا

5 Nov

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: