“در این زندان اخیر تمامِ چهره هاىِ سرشناشِ زندان در طبقه بالای بند ٣٥٠ اوين مستقر بودند ولی آقای صابر در طبقه پایین که امکاناتش کمتر بود ماندند چون احساس می‌کردند بچه‌های پایین که گمنامند و به قولى كفِ خيابانىِ اند،در سه کنج قرار مى گيرند و فراموش مى شوند

6 Nov

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: