احسان فتاحیان را در بیستم آبان ماه اعدام کردند امسال هم شیرکو معارفی را در سیزده آبان دار زدند نفس های حبیب را هم در همین روزها گرفتند سیزده تا بیست آبان را به هفته “نه به اعدام” تبدیل کنیم. (این یادداشت و این فراخوان از دیوار رفیق وریا محمدی) احسان فتاحی

7 Nov

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: