اعدام از دهه شصت تا دهه نود زندانیان سیاسی محکوم به اعدام، در کردستان و بلوچستان یک به یک اعدام شدند، جنگ گروهکهای مسلح با نیروهای امنیتی در منطقه سیستان و بلوچستان ادامه دارد، هر روز خبر انتقال یکی از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام اهل سنت به مکان نامعلوم

7 Nov
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: